Privacybeleid

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technische Installatiebedrijf (“OTIB”) verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor OTIB is het zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens van groot belang. Wij staan regelmatig stil bij onze methoden voor gegevensverzameling, opslag en verwerking om ervoor te zorgen dat wij uitsluitend persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze diensten te leveren of te verbeteren.


Dit privacy statement beschrijft de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. OTIB spant zich in om informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals in dit statement staat beschreven. Alle privacygevoelige informatie die je aan OTIB verstrekt valt hieronder. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt OTIB zich aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wijzigingen in deze verklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest recente versie van deze privacyverklaring staat altijd op www.otib.nl/privacy

Het privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 1 april 2019.


WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over wie je bent of die we in verband kunnen brengen met jou. Denk hierbij aan je naam, je e-mailadres of je telefoonnummer. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR OTIB VERWERKT?

Op het moment dat OTIB een subsidieverzoek afhandelt, een evenement organiseert of andere taken in het kader van de ontwikkeling of opleiding binnen het technische installatiebedrijf verricht, dan gebruikt zij daarvoor persoonsgegevens. OTIB gebruikt daarbij de volgende categorie persoonsgegevens:

• NAW;
• E-mail;
• Telefoonummer (vast & mobiel);
• Leeftijd;
• Geslacht;
• Foto’s (project Technologie Thuis Nu!);
• Video-opnamen (project Technologie Thuis Nu!);
• Huidige werkgever;
• (Huidige) opleiding;


VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT OTIB JE PERSOONSGEGEVENS?

OTIB verwerkt voor verschillende doeleinden persoonsgegevens, hieronder wordt per doel omschreven welke persoonsgegevens OTIB verzamelt en met welke redenen.


CAO

In het kader van het uitvoeren van de in de cao vastgestelde taken verwerkt OTIB persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn afkomstig van MN, die deze verkrijgen vanuit een bij de cao aangesloten werkgever. De persoonsgegevens die OTIB in het kader van de uitoefening van haar taken verkrijgt worden voor geen enkel ander doel gebruikt.


Verbeteren van de dienstverlening

In het kader van het verbeteren van onze dienstverlening kan in bepaalde gevallen na afloop van een evenement gevraagd worden om een enquête in te vullen. Deze persoonsgegevens worden na ontvangst geanonimiseerd, waarna wij ze gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.


Project Technologie Thuis Nu!

In het kader van de interactiviteit en het leerdoel van het Technologie Thuis Nu! project, kunnen tijdens je bezoek film en/of video-opnamen gemaakt worden. Zowel de video-opnamen als foto’s worden alleen tijdens het bezoek gebruikt. Dit betekent dat nadat het bezoek is afgelopen de video-opnamen na 24 uur worden verwijderd. De foto’s worden direct na afloop van het bezoek verwijderd.


OTIB Skillsmanager / Mijntechniekloopbaan.nl

De persoonsgegevens die in het kader van OTIB Skillsmanager en Mijntechniekloopbaan.nl worden gevraagd en beheerd door Skillskompas. Op deze verwerking is hun privacy statement van toepassing. Deze kun je vinden op: https://www.skillskompas.nl/

Onderzoeksdoeleinden

Voor onderzoeken naar kerncijfers van de branche kunnen persoonsgegevens gevraagd worden. En om trends voor de toekomst te bepalen. Daarnaast is ook een klanttevredenheidsonderzoek een reden voor OTIB om persoonsgegegevens te vragen.


Educatieve games

Bij het aanmelden voor educatieve games worden persoonsgegevens verzameld. Deze persoonsgegevens zijn nodig zodat je kunt inloggen en zodat de spelletjes goed werken.
Ben je jonger dan 16 dan dien je eerst toestemming van je ouder/ voogd te krijgen voordat je het spelletje mag spelen. De door jou opgegeven persoonsgegevens worden voor geen enkel ander doel dan voor het inloggen en/of functioneren van de educatieve games gebruikt.


E-learning

Bij het gebruik van onze e-learning modules verzamelen wij persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn nodig zodat we kunnen bepalen of je een opleiding volgt of werkt in de technische installatiebranche, zodat je kosteloos gebruik kunt maken van de e-learning modules. De door jou opgegeven persoonsgegevens worden voor geen enkel ander doel dan voor het inloggen en/of functioneren gebruikt


Workshops en Evenementen

Indien je deelneemt aan een evenement dat door OTIB wordt georganiseerd dan kunnen wij op verschillende momenten persoonsgegevens van je opvragen. Dit doen wij om de volgenden redenen:

- Om te bepalen of je behoort tot de vakmensen in de technische installatiebranche die onder OTIB vallen of relaties van partnerorganisaties.
- Wij willen je in de toekomst wellicht nogmaals uitnodigen voor een evenement;
- Om bij te houden wie aan een evenement heeft deelgenomen;
- Ter verbetering van onze dienstverlening;
- Het verzenden van (praktische) updates/berichten betreffende het evenement op de opgegeven contactgegevens;

De persoonsgegevens die op een workshop op evenement worden ontvangen, worden voor geen enkel ander doel gebruikt. Wel kunnen wij deze persoonsgegevens met derde partijen delen, dit gebeurt alleen maar voor doeleinden die met het evenement te maken hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de professionele fotograaf die op het evenement foto’s maakt of met standhouders die in opdracht van OTIB zijn ingehuurd. Met deze derde partijen worden altijd zeer duidelijke afspraken gemaakt om de bescherming van jouw gegevens te garanderen.

COOKIES

OTIB maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. De cookies die door onze website worden verstuurd zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Je kunt het ontvangen van cookies uitzetten via je browser, dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Wel verzamelen wij bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze websites. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website(s).


FOTO’S

Er worden op sommige evenementen, workshops of trainingen vanuit OTIB foto’s gemaakt. Het doel hiervan is om achteraf een sfeerimpressie van de dag te kunnen maken. De mogelijkheid bestaat dat je hierbij ook wordt gefotografeerd. Wil je niet op de foto, meld dit dan bij de fotograaf. Mocht je onverhoopt toch gefotografeerd zijn, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@otib.nl met als onderwerp: ‘fotoverwijdering’ + fotonummer + naam evenement + datum en wij zullen de foto verwijderen en vernietigen.


HOE KOMEN WIJ AAN DE PERSOONSGEGEVENS?

In de meeste gevallen ontvangt OTIB van jou de persoonsgegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het inschrijven voor een evenement, bij het aanmelden voor een educatieve game of voor de online trainingstool. In het kader van de subsidie uitvoering ontvangt OTIB van MN services persoonsgegevens.


MET WIE DEELT OTIB DE PERSOONSGEGEVENS?

Soms moeten wij persoonsgegevens met derde partijen delen zodat ze ons kunnen helpen bij een van de bovengenoemde doeleinden. Dit betekent dat verschillende partijen mogelijk toegang tot jouw persoonsgegevens kunnen krijgen. Deze partijen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

IT (Security)- leveranciers;
Communicatie- en onderzoeksbureaus;
Werkgevers;
Professionele fotografen;
Evenement organisatoren;
Skillskompas
Toezichthouders;

Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen geven dan worden aan deze derde partijen zeer strenge eisen gesteld. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de AVG. OTIB zal nooit je persoonsgegevens doorgeven aan internationale organisaties en/of derde landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.


HOE LANG BEWAART OTIB JE PERSOONSGEGEVENS?

OTIB bewaart je persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk om bovenstaande doeleinden te bereiken. Per doeleinde kunnen deze bewaartermijnen verschillen.

1. Betreffende de persoonsgegevens die wij in het kader van het uitvoering van de subsidieregeling ontvangen bewaren wij deze 7 jaar na pensioendatum of 7 jaar na het verlaten van de branche.
2. Betreffende de persoonsgegevens die wij in het kader van evenementen ontvangen bewaren wij deze maximaal 5 Jaar
3. Betreffende de persoonsgegevens die wij in het kader van de e-learning en de spelletjes ontvangen, worden deze na afmelding voor de dienst verwijderd.

In bepaalde gevallen kan OTIB wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens langer te bewaren. Indien OTIB om een andere reden de gegevens langer wil bewaren dan vragen we jou hier altijd toestemming voor.


HOE BEVEILIGEN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS?

OTIB gaat heel zorgvuldig en vertrouwelijk met de gegevens om die je ons geeft. OTIB neemt voortdurend passende maatregelen om de gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en overig ongeoorloofd gebruik.


JOUW RECHTEN ONDER DE AVG

De AVG kent verschillende rechten aan je toe met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens:
• recht van inzage van persoonsgegevens: Dit betekent dat je het recht hebt op inzage in je persoonsgegevens en op informatie over op welke wijze jouw persoonsgegevens worden verwerkt;
• recht op rectificatie van persoonsgegevens: Dit betekent dat je het recht hebt om onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen;
• recht op gegevenswissing: Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om persoonsgegevens te laten wissen, tenzij een wettelijke plicht geldt om deze persoonsgegevens te bewaren;
• recht op beperking van de verwerking: Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen, met uitzondering van de opslag van uw persoonsgegevens;
• recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens; Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om bepaalde persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar en interoperabel formaat te krijgen en die aan een ander bedrijf door te sturen.
• recht van bezwaar: Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen.

Indien je een beroep wil doen op een van je rechten onder de AVG, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@otib.nl of door een brief te sturen naar OTIB , afdeling Privacy, Postbus 416 3440 AK WOERDEN. OTIB zal binnen de gestelde wettelijke termijn reageren op jouw beroep op je rechten onder de AVG.

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of dit privacyverklaring dan kun je telefonisch contact opnemen via 0800 - 88 55 885.

DATALEK

Vermoed je een datalek. Neem dan contact op via nummer: 0348-744264.

INDIENEN VAN EEN KLACHT

Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat OTIB jouw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG.

FUNCTIONARIS VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING

OTIB heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG van OTIB ziet toe op de naleving van de AVG en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Je kunt contact opnemen met de FG door een e-mail te verzenden naar privacy@otib.nl.